Sunny (2021) Sinhala Subtitles

Sunny (2021) Sinhala Subtitles | ගෝලීය වසංගතය අස්සේ ඔහුගේ ජිවිත කතාව [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 94 MinView: 1,487 views
539 votes, average 6.8 out of 10

[su_table responsive=”yes”]

Produced by Ranjith Sankar
Written by Ranjith Sankar
Music by Sanker Sharma
Edited by Shameer Muhammed
Production Company Dreams N Beyond Production
Distributed by Amazon Prime Video

[/su_table]

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “උදය සමන්”

[su_qrcode data=”https://www.upasirasi.com/sunny-2021-sinhala-subtitles-137884.html” size=”70″]

Country:
Release:
Language:Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *