Sherni (2021) Sinhala Subtitle

Sherni (2021) Sinhala Subtitles | අවංක වන නිලධාරිනියකගේ රැකගැනීමේ සටන [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 131 MinView: 162 views
2006 votes, average 7.4 out of 10
Produced by Zaid Ali
Written by Amit Masurkar
Music by Amritanshu
Edited by Dipika Kalra
Production Company Abundantia Entertainment
Distributed by

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “මයුර සුරාජ්”

Country:
Release:
Language:Hindi
Director:

2 thoughts on “Sherni (2021) Sinhala Subtitles | අවංක වන නිලධාරිනියකගේ රැකගැනීමේ සටන [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

  1. කතා සාරාංශයකුත් දුන්න නම් මරු… සයිට් එක සුපිරි…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *