Savaari (2020) sinhala subtitle

Savaari (2020) Sinhala Subtitles | අශ්වයා ගොන්..ටික් ට්ක් ට්ක් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 93 MinView: 4,952 views
35 votes, average 8.0 out of 10

[su_table responsive=”yes”]

Produced by
Written by
Music by Shekhar Chandra
Edited by Table
Production Company Kaalva Narasimha Swamy Productions
Distributed by Whacked Out Media

[/su_table]

මෙම ෆිල්ම් එකේ උපසිරැසි ලගදීම බලොපොරොත්තු වෙන්න, එතෙක් මේ ෆිල්ම් එකේ වීඩියෝ පිටපත් පහලින් ලබා දී ඇත්තේ ෆිල්ම් ඒක බැලීමට හදිස්සි අය සදහා ය.

[su_qrcode data=”https://www.upasirasi.com/savaari-2020-sinhala-subtitles-2898.html” size=”70″]

Country:
Release:
Language:Telugu

Download Savaari (2020) Sinhala Subtitles | අශ්වයා ගොන්..ටික් ට්ක් ට්ක් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

2 thoughts on “Savaari (2020) Sinhala Subtitles | අශ්වයා ගොන්..ටික් ට්ක් ට්ක් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *