Norbit (2007) Sinhala Subtitle

Norbit (2007) Sinhala Subtitles | යක්ෂ ගැහැනියක් එක්ක දීග කන අසරණයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 162 MinView: 1,127 views
66944 votes, average 4.1 out of 10

[su_table responsive=”yes”]

Produced by John Davis
Eddie Murphy
Written by Eddie Murphy
Charles Murphy
Jay Scherick
David Ronn
Music by David Newman
Edited by Ned Bastille
Production Company DreamWorks Pictures
Davis Entertainment
Tollin/Robbins Productions
Murphy Films
Distributed by

[/su_table]

[su_qrcode data=”https://www.upasirasi.com/norbit-2007-sinhala-subtitles-7277.html” size=”70″]

Country:
Release:
Language:English

Download Norbit (2007) Sinhala Subtitles | යක්ෂ ගැහැනියක් එක්ක දීග කන අසරණයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *