Mortal (2020) Sinhala Subtitles

Mortal (2020) Sinhala Subtitles | ඇල්ලුවොත් අකුණු පාර තමයි [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 74 MinView: 10,076 views
597 votes, average 5.6 out of 10
Produced by Aage Aaberge
Written by André Øvredal
Music by Marcus Paus
Edited by Patrick Larsgaard
Production Company Automatik Entertainment
Distributed by Nordisk Film

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “සමිත රමේෂ්”

1 thoughts on “Mortal (2020) Sinhala Subtitles | ඇල්ලුවොත් අකුණු පාර තමයි [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

  1. Sub එකට ගොඩක් ස්තුතියි…පුලුවන්නම් Black Water Abyss (2020) Movie එකටත් Sub එක දෙන්න…ජය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *