Midway-2019-Sinhala-Subtitles

Midway (2019) Sinhala Subtitles | පැසිෆික් සාගරයේ ඉරණම විසඳූ මිඩ්වේ මෙහෙයුම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 138 MinView: 21,322 views
6851 votes, average 6.9 out of 10

[su_table responsive=”yes”]

Produced by Roland Emmerich, Harald Kloser
Written by Wes Tooke
Music by Thomas Wander, Harald Kloser
Production companies Centropolis Entertainment, Starlight Culture, Entertainment Group, Street Entertainment, Shanghai Ruyi Entertainment
Edited by Adam Wolfe
Distributor Lionsgate

[/su_table]

[su_qrcode data=”https://www.upasirasi.com/midway-2019-sinhala-subtitles-1209.html” size=”70″]

Download Midway (2019) Sinhala Subtitles | පැසිෆික් සාගරයේ ඉරණම විසඳූ මිඩ්වේ මෙහෙයුම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

3 thoughts on “Midway (2019) Sinhala Subtitles | පැසිෆික් සාගරයේ ඉරණම විසඳූ මිඩ්වේ මෙහෙයුම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *