Maaya (2021) Sinhala Subtitles

Maaya (2021) Sinhala Subtitles | ඇයගේ උමතු සිහින සෑබෑ වේවි ද [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 47 MinView: 407 views
16 votes, average 7.2 out of 10
Produced by Gopi Krishna Jayanti
Written by Karthik Jayanthi
Music by Praneeth Namboori
Edited by Preetu Kolla
Production Company Raysun Productions
Distributed by Akki Arts

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “අශේන් මදුරංග”

Country:
Release:
Language:Telugu

Download Maaya (2021) Sinhala Subtitles | ඇයගේ උමතු සිහින සෑබෑ වේවි ද [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *