Luca (2021) Sinhala Subtitles

Luca (2021) Sinhala Subtitles | වෙස්වලාගත් මුහුදු රාක්ෂ මිනිසා සහ මිත්‍රත්වය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Quality: Year: Duration: 101 MinView: 95 views
17082 votes, average 7.6 out of 10
Produced by Andrea Warren
Written by Jesse Andrews
Music by Dan Romer
Edited by Catherine Apple
Production Company  Walt Disney Pictures
Distributed by Walt Disney Studios

පරිවර්තනය හා උපසිරැසි ගැන්වීම “නිලුෂ හේමාල් අලහකෝන්”

Country:
Release:
Language:English, Italian

Download Luca (2021) Sinhala Subtitles | වෙස්වලාගත් මුහුදු රාක්ෂ මිනිසා සහ මිත්‍රත්වය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *